ข้อมูลด้านนักเรียน
1.สัดส่วนจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา  2557
2.นักเรียนพิการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2557
3.เด็กด้อยโอกาส  ปีการศึกษา 2557
4.วิธีการเดินทางมาเรียนของนักเรียน
5.นักเรียนพักนอน ปีการศึกษา 2557
6.ข้อมูลสัญชาตินักเรียน ปีการศึกษา 2557
7.ข้อมูลโภชนาการนักเรียน ปีการศึกษา 2557
8.สัดส่วนการนับถือศาสนาของนักเรียน
9.ข้อมูลนักเรียนไม่มีเลขบัตรประชาชน ภาคเรียนที่ 1/2557