ข้อมูลด้านบุคลากร
1.อัตราการจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
2.สถิติข้อมูลอัตรกำลังข้าราชการครู และบุคลากรสถานศึกษา ฯ
3.ข้อมูลวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ