ข้อมูลด้านสถานศึกษา
1.ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
2.โรงเรียนจำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน
3.โรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
4.สัดส่วนจำนวนโรงเรียนแต่ละประเภท
5.โรงเรียนจำแนกตามลักษณะที่ตั้งพิเศษ
6.ข้อมูลโรงเรียนเอกชน