ข้อมูลโอกาศทางการศึกษา
1.อัตราการเข้าเรียน อ.1 และ ป.1 จาก ทร.14
2.สถิตินักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2557
3.เด็กด้อยโอกาส  ปีการศึกษา 2557
4.วิธีการเดินทางมาเรียนของนักเรียน
5.นักเรียนพักนอน ปีการศึกษา 2557
6.ข้อมูลสัญชาตินักเรียน ปีการศึกษา 2557