ข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์
1.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT) ระดับชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2555-2556
2.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ชั้น ม.3 ระหว่างปีการศึกษา 2555 - 2556