สารบัญ

                                                                                                                                                                                                 

ข้อมูลพื้นฐาน สภาพทั่วไปของเขตพื้นที่ให้บริการ                                                                                                                                                 

ตารางที่ 1             ข้อมูลเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนในสังกัด                                                                                                                                               

              ตารางที่ 2              โรงเรียน จำแนกตามลักษณะที่ตั้งพิเศษ                                                                                                                                        

              ตารางที่ 3              โรงเรียนจำแนกตามขนาด                                                                                                                                                                               

              ตารางที่ 4              โรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน                                                                                                                                      

              ตารางที่ 5              โรงเรียนจำแนกประเภท(การเปิดสอน)                                                                                                                                        

              ตารางที่ 6              ข้อมูล : กลุ่มเครือข่ายการจัดการศึกษา                                                                                                                                          

              ตารางที่ 7              ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนเอกชน                                                                                                                                                        

              ตารางที่ 8              สรุป จำนวนนักเรียน ชั้น เพศ ห้องเรียน                                                                                                                                       

              ตารางที่ 9              สรุป จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น (รายอำเภอ)                                                                                                            

ตารางที่ 11            สรุป จำนวนเด็กด้อยโอกาส                                                                                                                                                                             

                             ตารางที่ 12            สรุป ข้อมูลการเดินทางมาเรียนของนักเรียน                                                                                                                                               

              ตารางที่ 13            สรุป จำนวนนักเรียนพักนอน                                                                                                                                                                         

                            ตารางที่ 14            สรุป ข้อมูลน้ำหนัก/ส่วนสูงของนักเรียนตามเกณฑ์                                                                                                                  

                            ตารางที่ 15            สรุป ข้อมูลสัญชาติ (อื่นๆ)ของนักเรียนในสังกัด                                                                                                                       

                            ตารางที่ 16            สรุป ข้อมูลการนับถือศาสนาของนักเรียนในสังกัด                                                                                                                    

                            ตารางที่ 17            สรุป ข้อมูลนักเรียนที่ไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน                                                                                                              

ตารางที่ 18            สรุป ข้อมูลการจบการศึกษาของนักเรียนชั้น ป.6                                                                                                                       

              ตารางที่ 19            สรุป ข้อมูลการจบการศึกษาและศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6                                                                                

              ตารางที่ 20            สรุป ข้อมูลการจบการศึกษาตามระยะเวลาของนักเรียนแต่ละช่วงชั้น                                                                                   

              ตารางที่ 21            สรุป ข้อมูลการซ้ำชั้นของนักเรียนแต่ละระดับชั้น รายอำเภอ                                                                                                   

              ตารางที่ 22            สรุป จำนวนนักเรียนออกกลางคัน  จำแนกระดับชั้นและสาเหตุ                                                                                            

ตารางที่ 23            สรุป จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินช่วงชั้นตามเกณฑ์ฯ                                                                                                              

ตารางที่ 24            สรุป ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3  ปีการศึกษา 2556-2558                                                        

ตารางที่ 25            สรุป ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2556-2558                               

              ตารางที่ 26            สรุป ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2556-2558                               

ตารางที่ 27            สรุป ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2556-2558                                               

ตารางที่ 28            สรุป จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ                                                                                                     

ตารางที่ 29            สรุป จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรสถานศึกษา                                                                                                                                   

              ตารางที่ 31            ทะเบียนโรงเรียน (ที่ตั้ง/ระยะทาง/การติดต่อ )                                                                                                                           

ตารางที่ 32            ข้อมูลสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด                                                                                                      

              ตารางที่ 33            ข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาส                                                                                                                                                              

ตารางที่ 34            ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก                                                                                                                                                                                  

                                                - โรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน                                                                                                                              

                                                - โรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียน 61-120 คน                                                                                                                  

                                                - โรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียน 121-300 คน                                                                                                               

                                                - โรงเรียนขนาดใหญ่ ที่มีจำนวนนักเรียน (301 คน ขึ้นไป )                                                                                                                                                                                                  

               ตารางที่ 35            ข้อมูลจำนวนนักเรียน  จำแนกระดับชั้น เพศ และห้องเรียน รายโรง                                                                                    

               ตารางที่ 36            ข้อมูลจำนวนนักเรียน จำแนกระดับชั้น รายโรงเรียน รายตำบล และอำเภอ                                                                        

              ตารางที่ 37            จำนวนนักเรียนสัญชาติอื่นๆ ที่เรียนอยู่ในโรงเรียน สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5                                                               

              ตารางที่ 38            ข้อมูลเด็กด้อยโอกาส จำแนกประเภท รายโรง                                                                                                                            

              ตารางที่ 39            ข้อมูลการเดินทางมาเรียนของนักเรียน จำแนกวิธีการเดินทาง รายโรง                                                                                                 

              ตารางที่ 40            ข้อมูลนักเรียนพักนอน จำแนกประเภท รายโรง                                                                                                                         

              ตารางที่ 41            ข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของนักเรียน จำแนกประเภท รายโรง                                                              

              ตารางที่ 42            จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรสถานศึกษา รายโรงเรียน                                                                                                     

               

ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2558                                                                                     

              ตารางที่ 43            จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา /ศึกษาต่อ ชั้น ป.6  ปีการศึกษา 2558   รายโรง                                                   

              ตารางที่ 44            จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา / ศึกษาต่อชั้น ม.3  ปีการศึกษา 2558  รายโรง                                                                     

              ตารางที่ 45            จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา / ศึกษาต่อชั้น ม.6  ปีการศึกษา 2558                                                                      

              ตารางที่ 46            จำนวนนักเรียนออกกลางคัน  ปีการศึกษา 2558                                                                                                                         

              ตารางที่ 47            ตรวจพินิจข้อมูลนักเรียน  ปีการศึกษา 2558                                                                                                                

ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา                                                                                                                                                    

             ตารางที่ 48            ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( NT ) ระดับชั้น ป. 1 (โครงการอ่านออก-เขียนได้)                                 

             ตารางที่ 49            ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( NT ) ระดับชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2558                                           

             ตารางที่ 50            ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.6  ปีการศึกษา 2558                                      

             ตารางที่ 51            ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.3  ปีการศึกษา 2558                                      

             ตารางที่ 52           ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ระดับชั้น ม.ปีการศึกษา 2558                                    

ภาคผนวก

                                    คำนิยามศัพท์

 รหัสโรงเรียน                                                                                                                                                                                                      

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน “สภาพทั่วไปในพื้นที่เขตให้บริการ”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  ตั้งอยู่เลขที่  404  หมู่ 10  ต.หางดง อ.ฮอด   จ.เชียงใหม่  เดิมเป็นที่ตั้งของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฮอด ปัจจุบัน  มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น  102 โรงเรียน  ( โรงเรียนหลัก 98 โรงเรียน และโรงเรียนสาขา 4 โรงเรียน )  ซึ่งให้บริการทางการศึกษาในพื้นที่  3 อำเภอ คือ อำเภอฮอด  , อำเภอดอยเต่า และอำเภออมก๋อย   มีข้อมูลสภาพทั่วไปของพื้นที่แต่ละอำเภอ ดังต่อไปนี้

อำเภอฮอด

ที่ตั้ง        ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากที่ตั้งของตัวจังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 88 กิโลเมตร ที่ว่าการอำเภอฮอด ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลหางดง บนถนน   สายเชียงใหม่ฮอด (ทางหลวงหมายเลข 108)

พื้นที่      อำเภอฮอด มีเนื้อที่ 1,430.83 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ   มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอต่าง ๆ ดังนี้ คือ

                ทิศเหนือ               ติดต่อเขตอำเภอจอมทอง และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

                ทิศใต้                    ติดต่อเขตอำเภอดอยเต่า และ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

                ทิศตะวันออก       ติดต่อเขตอำเภอบ้านโฮ่ง  และอำเภอลี้  จังหวัดลำพูน

                ทิศตะวันตก          ติดต่อเขตอำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  และอำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน          

สภาพภูมิประเทศและพื้นที่

                อำเภอฮอด เป็นอำเภอที่มีความหลากหลายด้านภูมิประเทศ ลักษณะโดยทั่วไปเป็นป่า และภูเขาสูง ส่วนใหญ่เป็นเขตป่าสงวน อุทยานแห่งชาติ      เขตนิคมสหกรณ์แม่แจ่ม และเขตน้ำท่วมของ กฟผ. พื้นที่ป่าไม้ของอำเภอฮอดขณะนี้ ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ เช่น ไม้สน ประดู่ เต็ง รัง มะค่า และไม้พลวง ด้วยความสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำลำธาร จึงเป็นที่อาศัยของชาวเขาหลายเผ่าที่สำคัญ ได้แก่ กระเหรี่ยง  ม้ง  ลัวะ  มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำการเกษตร 2 สาย คือ  แม่น้ำปิง และลำน้ำแม่แจ่ม

สภาพภูมิอากาศ  โดยทั่วไปมี 3 ฤดู มี ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

ประชากร

                ประชากรทั้งหมด จำนวน 43,359  คน  เป็นชาย  จำนวน  12,833 คน หญิง  จำนวน 13,009 คน  บ้านเรือนประชากรทั้งอำเภอ มีจำนวนทั้งสิ้น  9,130 หลังคาเรือน**

สภาพการคมนาคม

                อำเภอฮอด  สามารถติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบล  หมู่บ้านได้โดยทางรถยนต์ ดังนี้

1.        ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 สายเชียงใหม่ ฮอด แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2.        ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1088 สายฮอด แม่แจ่ม

3.        ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1012 สายฮอด วังลุง

4.        ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1103 สายฮอด ดอยเต่า

5.        ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1099 สายฮอด อมก๋อย

6.        ทางหลวงชนบท สายบ้านแม่ทัง บ้านผาแตน ตำบลหางดง

7.        ทางหลวงชนบท สายบ้านวังลุง ตำบลฮอด บ้านแม่ป่าไผ่ ตำบลนาคอเรือ

8.        ทางหลวงชนบท สายบ้านดงดำ ตำบลฮอด ทางหลวงแผ่นดินสายฮอด ดอยเต่า กม. 17

9.        ทางหลวงชนบท สายบ้านทุ่งโป่ง บ้านตาล ตำบลบ้านตาล

10. ทางหลวงชนบท สายบ้านกองลอย บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี

ข้อมูลทางการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค  อำเภอฮอดแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 61 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลหางดง  13 หมู่บ้าน  , ตำบลฮอด 5 หมู่บ้าน , ตำบลบ้านตาล  10 หมู่บ้าน  , ตำบลบ่อหลวง 13 หมู่บ้าน  , ตำบลบ่อสลี 10 หมู่บ้าน และตำบลนาคอเรือ  10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่อำเภอฮอดประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

1. เทศบาลตำบลท่าข้าม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหางดง

  2. เทศบาลตำบลบ่อหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อหลวงทั้งตำบล

3. เทศบาลตำบลบ้านตาล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านตาลทั้งตำบล

  4. องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหางดง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม)

    5. องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลฮอดทั้งตำบล

      6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อสลีทั้งตำบล

         7. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาคอเรือทั้งตำบล

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

                ประชากรในพื้นที่มีอาชีพหลัก ได้แก่ ด้านเกษตรกรรม , การประมง และปศุสัตว์  โดยอาชีพเสริม เป็นการทอผ้า และรับจ้างทั่วไป  นอกจากนี้ อำเภอฮอด มีธนาคารตั้งอยู่  6  แห่ง ธนาคาร ธกส.สาขาฮอด    ธนาคารออมสิน  สาขาฮอด     ธนาคารกรุงเทพ จำกัด       ธนาคารทหารไทย จำกัด    ธนาคารกรุงไทย  สาขาฮอด และ ธนาคารกสิกรไทย   ในส่วนของห้างสรรพสินค้านั้น มีจำนวนทั้งสิ้น  4 แห่ง คือ เซเว่นอีเลฟเว่น  3 แห่ง และ เทสโก้ โลตัสเอ็กเพรส  1  แห่ง

ข้อมูลด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม

                ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่   ลำไย  , กะหล่ำปลี , มะเขือเทศ และ ข้าว  โดยมีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ แม่น้ำปิง และ แม่น้ำแม่แจ่ม

อำเภอดอยเต่า

                อำเภอดอยเต่า เดิมอยู่ในความปกครองของอำเภอฮอด ทางราชการได้ก่อสร้างเขื่อนภูมิพล ทำให้พื้นที่ถูกน้ำท่วม กรมประชาสงเคราะห์ได้ดำเนินการจัดตั้งนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล ในปีพ.ศ. 2506 เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งมีอยู่ประมาณ 2,400 ครอบครัว และเพื่อให้เกิดความสะดวกในการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศฐานะขึ่นเป็นกิ่งอำเภอดอยเต่า โดยให้อยู่ในความปกครองของอำเภอฮอด เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2515  ต่อมา ได้มี พระราชกฤษฎีกา ยกฐานะกิ่งอำเภอดอยเต่าขึ้นเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 25  มีนาคม 2522

ที่ตั้ง        อำเภอดอยเต่า ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 125 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 108 ถนนเชียงใหม่ ฮอด และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1103 ถนนฮอด - แม่ตื่น        

พื้นที่      อำเภอดอยเต่า  มีพื้นที่ประมาณ 803.9 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ     มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอต่าง ๆ ดังนี้ คือ

                ทิศเหนือ               ติดต่อกับ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

                ทิศใต้                    ติดต่อกับอำเภอสามเงา จังหวัดตาก

                ทิศตะวันออก       ติดต่อกับอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

                ทิศตะวันตก          ติดต่อกับอำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 สภาพภูมิประเทศและพื้นที่

                อำเภอดอยเต่า สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาเตี้ยและเนินสูงสลับกัน ประกอบด้วย หุบเขาและลำห้วยมีภูเขาสูงโดยรอบ มีรูปทรงคล้าย      อ่างเก็บน้ำ เมื่อฝนตกน้ำตามลำห้วยจะไหลลงสู่แม่น้ำปิงอย่างรวดเร็ว และถ้ามีปริมาณน้ำฝนมากจะมีน้ำกักขังเป็นทะเลสาบดอยเต่า สภาพดินทั่วๆ ไปเป็นดินปนทราย ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ สภาพป่าเป็นป่าโปร่ง

สภาพภูมิอากาศ

                สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป เป็นแบบมรสุม 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน –  ฤดูฝนฤดูหนาว 

ประชากร

                ประชากรทั้งหมด จำนวน 23,074  คน เป็นชาย จำนวน 11,636 คน  หญิงจำนวน 11,438  คน   ประชากรทั้งสิ้น  8,335 หลังคาเรือน**

สภาพการคมนาคม

                อำเภอดอยเต่า ใช้การคมนาคมทางบก คือ เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1103 สาย  ฮอด – แม่ตื่น  ซึ่งเป็นถนนลาดยางตลอดสายออกสู่ตัวจังหวัด อำเภอ และชุมชนภายนอก มีระยะทางห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ 125 กิโลเมตร จากอำเภอดอยเต่า สามารถเดินทางไปยังตัวเมืองเชียงใหม่ ได้โดยรถโดยสารประจำทาง ซึ่งเป็นรถเมล์โดยสารธรรมดา และถ้าหากต้องการเดินทางจากอำเภอฮอด ก็จะสามารถนั่งรถสองแถวซึ่งมีคิวรถบริการอยู่ที่อำเภอดอยเต่าและอำเภอฮอด และจากอำเภอฮอดก็จะมีท่ารถโดยสารรับบริการ

ข้อมูลทางการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค  อำเภอฮอดแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 43 หมู่บ้าน 

การปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่อำเภอดอยเต่า  ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่าเดื่อและบางส่วนของตำบลมืดกา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า                 ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอยเต่าทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าเดื่อและตำบลมืดกา (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแอ่นทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบงตันทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโปงทุ่งทั้งตำบล

 

 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

            ประชากรในอำเภอดอยเต่า มีอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม (ทำนา , ทำไร่ และทำสวน)  ส่วนอาชีพเสริม ได้แก่ ทำการประมง ,รับจ้างทั่วไป , ทอผ้า และแปรรูปอาหารจำพวกปลา เป็นต้น  มีธนาคารตั้งอยู่ในพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) และ ธนาคารออมสิน

ข้อมูลด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม

                ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่  ลำไย  , ข้าว และมะนาว   โดยอาศัยแหล่งน้ำหลักในการทำการเกษตร คือ ทะเลสาบดอยเต่า และ แม่น้ำตูบ  นอกจากนี้ยังมีงานอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่สำคัญ คือ  การทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง / กระเหรี่ยง   ที่ตั้ง  ม.ต. บงตัน  และ อาหารแปรรูปจากปลา   ที่ตั้ง  หมู่ 3  ต. ท่าเดื่อ 

อำเภออมก๋อย

   อมก๋อย มาจากคำว่า อำกอย เป็นภาษาลัวะ (ละว้า) แปลว่า ขุนน้ำหรือต้นน้ำ สันนิษฐานว่า หมายถึง ต้นน้ำแม่ตื่นที่ไหลผ่านชุมชนเมืองโบราณจากตำนานเมือง  ตื๋นนันทบุรีได้จารึกไว้ ว่าพระยาช้างเผือกและพระยาเลิก สองพี่น้องได้พาราษฎรที่อพยพมาจากเมืองเชียงใหม่มาทำการสร้างเมืองตั๋นบุรี ในปี พ.ศ. 1985 (ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ตื่น) มีอาณาเขตถึงบ้านฟ้อนฟ้า นาหง สะหรง แม่ระมาด หินลวด นาไฮ หนอแสง ดินแดง บ้านป๊อก บ้านหมาก ผาสาด และวังคำต่อมาพระอทิตตราได้สร้างพระบรมธาตุเจดีย์วัดจอมแจ้งขึ้น ที่ดอยนางนอนในปี พ.ศ. 2148 และพระยาอนันตราช เจ้าเมืองตั๋นได้บรรจุพระบรมธาตุเจดีย์ในปี พ.ศ. 2299 และได้มีประเพณีไหว้พระธาตุในเดือน 9 เหนือ ขึ้น 15 ค่ำ ที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับที่ตั้งอำเภอออมก๋อยในปัจจุบัน เดิมเป็นหมู่บ้านของชาวลัวะ มีขุนแสนทองเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน ต่อมาได้มีคนเมืองอพยพเข้ามาแทนที่ และชาวลัวะได้ย้ายออกไปอยู่ในท้องที่อื่น ส่วนทางราชการได้ทำการจัดตั้งเป็นตำบลอยู่ในเขตปกครองของอำเภอฮอดได้ทำการยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภออมก๋อยในปี พ.ศ. 2463[1] และได้ยกฐานะเป็นอำเภออมก๋อยเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2501

ที่ตั้ง       

อำเภออมก๋อยตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัดเชียงใหม่ พิกัดเส้นรุ้งที่ 17 องศาเหนือ และเส้นแวง ที่ 98 องศาตะวันออก อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตร ส่วนที่กว้างที่สุดของอำเภอจากทางด้านทิศตะวันออก ประมาณ 53 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 875 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ผ่านทางจังหวัดเชียงใหม่

 

พื้นที่ / ภูมิประเทศ

อำเภออมก๋อยมีพื้นที่ทั้งหมด 2,099.831 ตารางกิโลเมตรหรือ 1,365,177.812 ไร่ มีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อน สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 เขตย่อย ดังนี้

อาณาเขตติดต่อ   มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอต่าง ๆ ดังนี้ คือ

                ทิศเหนือ              ติดต่อกับอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอสบเมย จังหวัดเม่ฮ่องสอน      

                ทิศใต้                    ติดต่อกับอำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

                ทิศตะวันออก       ติดต่อกับอำเภอฮอด อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอสามเงา  จังหวัดตาก

                ทิศตะวันตก         ติดต่อกับอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

                 

 สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ

                 สภาพพื้นที่อำเภออมก๋อย เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน แบ่งพื้นที่เป็นสองเขตย่อย  ดังนี้ 

                1. เขตภูเขาสูง     เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลำธาร อยู่ในพื้นที่ ต.อมก๋อย , ต.ยางเปียง , ต.สบโขง , ต.นาเกียน , ต.ม่อนจอง และ ต.แม่ตื่น  โดยมีพื้นที่คิดเป็นร้อยละ80 ของพื้นที่ทั้งหมด

                2. เขตภูเขาเตี้ย     มีพื้นที่อยู่ประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมด

                ในด้านสภาพอากาศนั้น เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอเป็นที่สูงและภูเขา จึงทำให้มีอากาศค่อนข้างเย็นตลอดทั้งปี ในฤดูร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส ส่วนในฤดูหนาวมีอุณหภูมิเฉลี่ย 15-20 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 2-4 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,000 มิลลิเมตรต่อปี

ประชากร

                ประชากรทั้งสิ้น จำนวน  60,987 คน เป็นชาย จำนวน 30,822 คน หญิง จำนวน 30,165 คน   ประชากรทั้งสิ้น  20,299 ครัวเรือน**

การคมนาคมขนส่ง

อำเภออมก๋อยอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ 179 กิโลเมตร ใช้เส้นทางรถยนต์ในการติดต่อกับจังหวัดและอำเภอใกล้เคียง มีเส้นทางสำคัญดังนี้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (อำเภอฮอด - บ้านกิ่วลม)

ทางหลวงชนบทหมายเลข 1099 (สายกิ่วลม - อมก๋อย - แม่ตื่น)

ทางหลวงชนบทหมายเลข ชม. 5052 (สายอมก๋อย - แม่หลองน้อย)

ทางหลวงชนบทหมายเลข ชม. 5101 (สายบ้านโป่ง - แม่ลานน้อย)

ส่วนการขนส่ง มีรถโดยสารประจำทางจากจังหวัดเชียงใหม่มายังอำเภออมก๋อย วันละ 2 เที่ยว และมีรถโดยสารขนาดเล็ก ระหว่างอำเภออมก๋อย - อำเภอฮอด วันละ 3 เที่ยว

ข้อมูลทางการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค   อำเภออมก๋อยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล และ 95 หมู่บ้าน ตำบลในอำเภออมก๋อยมีทั้งหมด 6 ตำบล ดังนี้

การปกครองส่วนท้องถิ่น   ท้องที่อำเภออมก๋อยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลอมก๋อย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลอมก๋อย

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอมก๋อย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลอมก๋อย)

องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางเปียงทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ตื่นทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลม่อนจองทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสบโขงทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกียน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเกียนทั้งตำบล

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

                ประชากรในอำเภออมก๋อย ทำการเกษตร เป็นอาชีพหลัก (ทำนา , ทำไร่ และทำสวน)  และประกอบอาชีพเสริม  คือ เลี้ยงสัตว์  , รับจ้างทั่วไป และทอผ้าพื้นเมือง  มีธนาคารที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ( ธกส.) และ ธนาคารออมสิน

ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม

                ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวไร่ , กะหล่ำปลี , มะเขือเทศ และพริก  โดยมีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ ลำน้ำแม่ตื่น , ลำน้ำแม่ต๋อม , ลำน้ำแม่หาด , ลำน้ำแม่เทย และลำน้ำแม่ตื่นน้อย

                                                                                .................................................................................................................

 

หมายเหตุ ข้อมูลอ้างอิงจาก ข้อมูลจำนวนประชากร  จาก ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง บนhttp://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php  “รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้านประจำปี พ.ศ.2559  ณ พฤษภาคม 2559”

กลับไปหน้าแรก

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 5 (ป.1)

 

ที่

โรงเรียน

เขตพื้นที่บริการ

พิกัดที่ตั้งโรงเรียน

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

ละติจูด (N)

ลองจิจูด(E)

เขตอำเภอฮอด

 

 

1

บ้านหลังท่อ

หมู่ที่ ๑ บ้านหลังท่อ

นาคอเรือ

ฮอด

18.055652

98.563577

หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ป่าไผ่

นาคอเรือ

ฮอด

2

บ้านนาคอเรือ

หมู่ที่ ๒ บ้านนาคอเรือ

นาคอเรือ

ฮอด

18.069148

98.548035

3

บ้านแม่งูด

หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหินดำ      

นาคอเรือ

ฮอด

18.03603

98.558704

หมู่ที่ ๖ บ้านแม่งูด

นาคอเรือ

ฮอด

4

บ้านห้วยฝาง

หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยฝาง       

นาคอเรือ

ฮอด

18.057169

98.549807

หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ยูงทอง

นาคอเรือ

ฮอด

5

บ้านเด่นวิทยา

หมู่ที่ ๗ บ้านเด่น

นาคอเรือ

ฮอด

18.070137

98.580943

6

บ้านตีนตก

หมู่ที่ ๘ บ้านตีนตก   

นาคอเรือ

ฮอด

18.066765

98.494413

หมู่ที่ ๙ บ้านแม่ลายดวงจันทร์

นาคอเรือ

ฮอด

7

บ้านแม่โถวิทยาคม

หมู่ที่ ๑ บ้านแม่โถ     

บ่อสลี

ฮอด

18.249996

98.195522

หมู่ที่ ๙ บ้านแม่โถหลวง

บ่อสลี

ฮอด

8

บ้านดอกแดง

หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอกแดง

บ่อสลี

ฮอด

18.197236

98.20624

9

บ้านกองลอย

หมู่ที่ ๔ บ้านกองลอย     

บ่อสลี

ฮอด

18.150576

98.244191

หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่ทุ่งสน

บ่อสลี

ฮอด

10

บ้านทุ่ง

หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่ง    

บ่อสลี

ฮอด

18.097647

98.206591

11

บ้านบ่อสลี

หมู่ที่ ๓ บ้านแม่แวน     

บ่อสลี

ฮอด

18.101803

98.224972

หมู่ที่ ๖ บ้านบ่อสลี

บ่อสลี

ฮอด

12

บ้านบ่อสลี  สาขาแม่แวน

มาเรียนร่วมที่โรงเรียนสาขาทั้งหมดแล้ว

18.106595

98.213956

13

บ้านแม่อมลอง

หมู่ที่ ๒ บ้านอมลอง

บ่อสลี

ฮอด

18.201920

98.190486

ที่

โรงเรียน

เขตพื้นที่บริการ

พิกัดที่ตั้งโรงเรียน

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

ละติจูด (N)

ลองจิจูด(E)

14

บ้านบ่อหลวง

หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อหลวง

บ่อหลวง

ฮอด

18.152491

98.354376

หมู่ที่ ๑๑ บ้านบ่อสะแง๋

บ่อหลวง

ฮอด

หมู่ที่ ๑๒ บ้านบ่อพะแวน

บ่อหลวง

ฮอด

หมู่ที่ ๑๓ บ้านแม่หืด

บ่อหลวง

ฮอด

15

บ้านวังกอง

หมู่ที่ ๒ บ้านวังกอง

บ่อหลวง

ฮอด

18.129968

98.353686

16

บ้านขุน

หมู่ที่ ๓ บ้านขุน

บ่อหลวง

ฮอด

18.104475

98.373621

17

บ้านนาฟ่อน

หมู่ที่ ๔ บ้านนาฟ่อน

บ่อหลวง

ฮอด

18.088484

98.360612

18

บ้านแม่ลาย

หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ลายใต้

บ่อหลวง

ฮอด

18.047568

98.363043

19

บ้านแม่ลายเหนือ

หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ลายเหนือ

บ่อหลวง

ฮอด

18.065196

98.337995

20

บ้านพุย

หมู่ที่ ๗ บ้านพุย      

บ่อหลวง

ฮอด

18.039083

98.300108

หมู่ที่ ๗ บ้านกองปะ

บ่อสลี

ฮอด

21

บ้านกิ่วลม

หมู่ที่ ๘ บ้านกิ่วลม

บ่อหลวง

ฮอด

18.140119

98.369348

22

บ้านแม่สะนาม

หมู่ที่ ๙ บ้านแม่สะนาม

บ่อหลวง

ฮอด

18.144636

98.317303

23

บ้านเตียนอาง

หมู่ที่ ๑๐ บ้านเตียนอาง

บ่อหลวง

ฮอด

18.03067

98.403798

24

บ้านตาลเหนือ

หมู่ที่ ๑ บ้านตาลเหนือ

บ้านตาล

ฮอด

18.098167

98.689882

หมู่ที่ ๕ บ้านตาลกลาง

บ้านตาล

ฮอด

หมู่ที่ ๙ บ้านช่างเคิ่ง

บ้านตาล

ฮอด

หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่พัฒนา

บ้านตาล

ฮอด

25

บ้านตาลใต้

หมู่ที่ ๒ บ้านป่าขาม     

บ้านตาล

ฮอด

18.096352

98.683636

หมู่ที่ ๓ บ้านตาลใต้

บ้านตาล

ฮอด

หมู่ที่ ๗ บ้านแม่ยุย

บ้านตาล

ฮอด

26

บ้านทุ่งโป่ง

หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งโป่ง

บ้านตาล

ฮอด

18.129665

98.646415

หมู่ที่ ๖ บ้านเด่นสารภี

บ้านตาล

ฮอด

หมู่ที่ ๘ บ้านท่าหนองหลวง

บ้านตาล

ฮอด

27

ชุมชนบ้านแม่ทัง

หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ทัง    

หางดง

ฮอด

18.160176

98.60765

หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่าหิน

หางดง

ฮอด

28

บ้านหางดง