สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

ที่
รหัส percode
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
1 130831 บ้านนาคอเรือ คลิก
2 130832 บ้านเด่นวิทยา คลิก
4 130838 บ้านแม่งูด คลิก
5 130839 บ้านตีนตก คลิก
6 130797 แม่โถวิทยาคม คลิก
7 130798 บ้านแม่อมลอง คลิก
8 130799 บ้านดอกแดง คลิก
9 130800 บ้านกองลอย คลิก
10 130801 บ้านทุ่ง คลิก
11 130802 บ้านบ่อสลี คลิก
12 130804 บ้านบ่อสลี สาขาแม่แวน คลิก
13 130806 บ้านบ่อหลวง คลิก
14 130807 บ้านวังกอง คลิก
15 130808 บ้านขุน คลิก
16 130809 บ้านนาฟ่อน คลิก
17 130810 บ้านแม่ลาย คลิก
18 130811 บ้านกิ่วลม คลิก
19 130812 บ้านแม่สะนาม คลิก
20 130813 บ้านแม่ลายเหนือ คลิก
21 130814 บ้านพุย คลิก
22 130815 บ้านเตียนอาง คลิก
23 130834 บ้านตาลใต้ คลิก
24 130836 บ้านตาลเหนือ คลิก
25 130835 บ้านทุ่งโป่ง คลิก
26 130829 บ้านผาแตน คลิก
27 130823 บ้านโค้งงาม คลิก
28 130824 บ้านดอยคำ คลิก
29 130817 บ้านแม่ลอง คลิก
30 130818 ชุมชนบ้านท่าข้าม คลิก
31 130819 บ้านหางดง คลิก
32 130820 ชุมชนบ้านแม่ทัง คลิก
33 130821 บ้านกองหิน คลิก
34 130822 บ้านวังลุง คลิก
35 130826 บ้านแควมะกอก คลิก
36 130828 บ้านดงดำ คลิก
37 130866 บ้านสันติสุข คลิก
38 130867 บ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง คลิก
39 130840 บ้านถิ่นสำราญ คลิก
40 130841 บ้านผาจุก คลิก
41 130863 บ้านไร่ คลิก
42 130864 ชุมชนบ้านดอยเต่า คลิก
43 130865 บ้านฉิมพลี คลิก
44 130844 บ้านวังหลวง คลิก
45 130845 บ้านแปลง 5 คลิก
46 130846 ศูนย์อพยพแปลง 8 คลิก
47 130847 บ้านหนองบัวคำ คลิก
48 130852 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา คลิก
49 130853 บ้านโท้งวิทยา คลิก
50 130854 บ้านหนองผักบุ้ง คลิก
51 130855 บ้านบงตัน คลิก
52 130850 บ้านแอ่นใหม่ คลิก
53 130851 บ้านแอ่นจัดสรร คลิก
54 130849 บ้านวังหม้อ คลิก
55 130856 บ้านเกาะหลวง คลิก
56 130857 บ้านโปง คลิก
57 130862 บ้านงิ้วสูง คลิก
58 130858 บ้านโปงทุ่ง คลิก
59 130859 บ้านกองวะ คลิก
60 130860 บ้านแม่บวน คลิก
61 130861 บ้านแม่ตูบ คลิก
62 130842 บ้านแปลง 2 คลิก
63 130843 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 คลิก
64 130791 บ้านนาเกียน คลิก
65 130793 บ้านห่างหลวง คลิก
66 130795 บ้านใบหนา คลิก
67 130796 บ้านอูตูม คลิก
68 130982 บ้านผีปานเหนือ คลิก
69 130983 บ้านแม่สะเต คลิก
70 130790 บ้านแม่โขง คลิก
71 130788 บ้านมูเซอ คลิก
72 130766 บ้านห้วยปูลิง คลิก
73 130768 บ้านห้วยไม้หก คลิก
74 130762 ตรีมิตรวิทยา คลิก
75 130763 บ้านห้วยน้ำขาว คลิก
76 130761 บ้านแม่ตื่น คลิก
77 130764 บ้านขุนแม่ตื่นน้อย คลิก
78 130765 บ้านห้วยหล่อดูก คลิก
79 130770 บ้านซิแบร คลิก
80 130767 ชุมชนบ้านใหม่ คลิก
81 130771 ทุ่งต้นงิ้ว คลิก
82 130786 บ้านยางเปียง คลิก
83 130787 บ้านยางครก คลิก
84 130789 บ้านนาไคร้ คลิก
85 130775 บ้านสบลาน คลิก
86 130776 บ้านหลวง คลิก
87 130777 บ้านแม่ลานหลวง คลิก
88 130779 บ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง คลิก
89 130981 บ้านห้วยโค้ง คลิก
90 130794 บ้านขุนตื่น คลิก
91 130792 บ้านแม่หลองน้อย คลิก
92 130774 บ้านผาปูน คลิก
93 130778 ชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด คลิก
94 130780 บ้านทุ่งจำเริง คลิก
95 130781 บ้านยางแก้ว คลิก
96 130782 บ้านตุงลอย คลิก
97 130783 บ้านตุงติง คลิก
98 130784 บ้านแม่ต๋อม คลิก
99 130785 บ้านแม่อ่างขาง คลิก
100 130772 ชุมชนบ้านอมก๋อย คลิก
101 130773 บ้านยางเปา คลิก