50050000 - สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ปีการศึกษา-ภาคเรียน 2558-1 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 58)

จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ Download
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ Download
จำนวนนักเรียนพิการ Download
จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส Download
จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง Download
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส Download
จำนวนนักเรียนขาดแคลน Download
จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ Download
จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา Download
จำนวนนักเรียนพักนอน Download
น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน Download
จำนวนนักเรียนติด G Download
จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้า Download
จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา Download
จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต Download
ประเภทนักเรียน Download

50050000 - สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ปีการศึกษา-ภาคเรียน 2558-2 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 58)

จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ Download
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ Download
จำนวนนักเรียนพิการ Download
จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส Download
จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง Download
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส Download
จำนวนนักเรียนขาดแคลน Download
จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ Download
จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา Download
จำนวนนักเรียนพักนอน Download
น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน Download
จำนวนนักเรียนติด G Download
จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้า Download
จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา Download
จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต Download
ประเภทนักเรียน Download

50050000 - สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ปีการศึกษา-ภาคเรียน 2558-3 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 59)

จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ Download
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ Download
จำนวนนักเรียนพิการ Download
จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส Download
จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง Download
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส Download
จำนวนนักเรียนขาดแคลน Download
จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ Download
จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา Download
จำนวนนักเรียนพักนอน Download
น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน Download
จำนวนนักเรียนติด G Download
จำนวนนักเรียนออกกลางคัน Download
จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้า Download
จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา Download
จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต Download
จำนวนนักเรียนจบชั้นอนุบาล, ป.3, ป.6, ม.3, ม.6 และปวช. จำแนกตามเวลาที่ใช้เรียน Download
จำนวนนักเรียนจบ ป.6 ศึกษาต่อจำแนกตามเพศ สังกัด Download
จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ม.3 ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ Download
จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ม.6 ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ Download
ผลการเรียนนักเรียน Download
จำนวนนักเรียนไม่ผ่านการตัดสินการประเมินปลายปีจำแนกตามเกณฑ์รายชั้น Download
ตารางตรวจพินิจข้อมูลนักเรียน Download
ประเภทนักเรียน Download