ข้อมูลทางการศึกษาปีการศึกษา 2556

1.ทะเบียนโรงเรียน

2.ข้อมูลสาธารณูปโภคโรงเรียน

3. ข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาส

4.ข้อมูล ร.ร.ขนาดเล็ก (ไม่เกิน 60 คน)

5.ข้อมูล ร.ร.ขนาดเล็ก (ไม่เกิน 120 คน)

6.ข้อมูล ร.ร. ขนาดเล็ก (ไม่เกิน 300 คน)

7.โรงเรียนพื้นที่พิเศษ ปี 56

8.โรงเรียนพื้นที่สูง

9.โรงเรียนดีศรีตำบลปี 53_56

10. ร.ร.ในฝันและร.ร.พระราชดำริ

11. จำนวน นร.แยกเพศ ช้น

12. จำนวน นร.จำแนกระดับการศึกษา ห้องเรียน

13. จำนวน นร. รายโรง  รายตำบล รายอำเภอ

14. นักเรียนพิการเรียนร่วม รายโรง

15. เด็กด้อยโอกาส รายโรง

16. จำนวน นร.ที่เดินทางมาเรียนเกิน 3 กิโลเมตร

17. จำนวน นร.พักนอน

18. อัตรากำลัง ตาม จ.18

19. อัตราความขาดแคลน ตาม จ.18

20. นร.จบการศึกษา ป.6 ปี 2555

21. นร.จบการศึกษา ม.3 ปี 2555

22. นร.ออกกลางคัน ปี 2555

23. ข้อมูลตรวจพินิจ สิ้นปี 2555

24.1 ผลการสอบ NT ป.3 ปี 2555

24.2 ผลการสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปี 2555

25. นักเรียนพิการ(บกพร่องการเรียนรู้ LD)

26. นักเรียนยากจน

27.ข้อมูล นร.พักนอนที่พักในโรงเรียน

28.ศานา

29.นักเรียน ติด G

30.สัญชาติ (ข้อมูลไม่เสร็จสมบูรณ์)

Download>>>เอกสารรูปเล่มสารสนเทศ 2556