ข้อมูลทางการศึกษา

ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563

สารสนเทศทางการศึกษา

ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง MOBEC/BOBEC

รายละเอียดสิ่งก่อสร้างรายโรงเรียน
รายละเอียดครุภัณฑ์รายโรงเรียน

 
โดย .... ทีมงาน กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชม.5